• Nombre de visites :
  • 2436
  • 27/6/2013
  • Date :

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -3

imam mehdi (a.s)in sireti

G - İÇTİMAİ SİRET

Mehdi (a.f.) kıyam ettiğinde -bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra- zulüm ve haksızlığı ortadan kaldı‌racak ve yeryüzünün her yerini adaletle dolduracaktır. Yeryü‌zünde, O'nun adalet ve ihsan bereketinden faydalanmayana bir yer kalmayacak, hatta hayvanlar ve bitkiler bile bu bere‌ket, adalet, haklılık ve iyilikten yararlanacaktır.[25] Mehdi (a.f.)'in zamanında herkes zengin ve ihtiyaçsız olacaktır.[26]

Mehdi (a.f.)'in adaleti öyle olacaktır ki, hiç kimseye, hiç‌bir şeyde, hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. O'nun ada‌letinin ilk alameti şu olacak ki, O'nun hükümetinin sözcüleri Mekke'de yüksek sesle şöyle diyecekler:

"Farz namazını Hacer'ül Esved'in yanında ve tavaf ma‌hallinde kılan ve şimdi de sünnet namaz kılmak isteyen kimse bir kenara çekilsin ki başkasının hakkı zayi olmasın ve farz namaz kılmak isteyen herkes gelsin kılsın."[27]

H - MALİ SİRETl

Alemin bütün serveti Mehdi (a.f.)'in yanında toplanacak; (yerin altında ve üstünde olan bütün zenginlikler.) Daha son‌ra Mehdi (a.f.), insanlara "Gelin, alın bunları. Siz bunları ka‌zanmak için akrabalık bağlarını kopardınız, akrabalarınızı in‌cittiniz, haksız yere kan döktünüz ve günah işlediniz. Gelin, alın işte." diyecek.

Daha sonra onları, o güne kadar görülmemiş bir bahşişde bulunup dağıtacak, herkese.[28] Mehdi (a.f.)'in za‌manında tarlalar çok mahsul verecek, herkes Mehdi (a.f.)'in yanına gelip "Bana servet, mal ver." diyecek. Mehdi (a.f.) de hemen "Al." buyuracak.[29]

Mehdi (a.f.), malları herkesin arasında eşit bir şekilde taksim edecek.[30] Kimseyi başkasından üstün tutmaya‌cak[31]

İ - İSLAHİ SİRETİ:

Mehdi (a.f.) imdata gelen ve feryadresdir. Allah, O'nu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. O'nun zamanında herkes refah, huzur ve benzersiz bir nimet bolluğuna kavuşacak, hatta hayvanlar bile çoğalacak ve rahat olacaklar. Yeryüzü, çok bitki yeşertecek. Nehirlerin suları ço‌ğalacak. Yeraltındaki hazineler, servetler ve diğer madenler çıkarılacak.[32]

Mehdi (a.f.)'in döneminde fitne ve kavga ateşi sönecek, zulüm, gece baskını ve yağmalama adeti kalkacak, savaşlar yok olacak.[33]

Mehdi (a.f.), insanları büyük bir beladan, herkesi içeren ve kör bir fitneden kurtaracak.[34]

Alemde viran bir yer kalmayacak ve Mehdi (a.f.) her yeri onaracak, abâd edecek.[35]


[25] Bihar'ül Envar, c: 10. Bu hususta çok ve meşhur hadisler mev‌cuttur.

[26] Bihar'ül Envar, c: 51, s: 146.

[27] Kafi, c: 4, s: 427.

[28] İlel'üş Şerayi (Şeyh Saduk). Bihar'ül Envar, c: 51, s: 29.

[29] Keşf'ül Gumme (İrbili). Kifayet'üt Talib (Kenoi Şafii). Bihar'ül Envar, c: 51, s: 88.

[30] Batının Güneşi, on üçcüncü fasıl ve "Malların eşit bir şekilde taksimi" bölümüne de bakınız.

[31] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c: 2, s: 11.

[32] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311,318, c: 2, s: 11.

[33] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264

[34] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264

[35] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 264

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -1

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)