• Nombre de visites :
  • 2610
  • 26/6/2013
  • Date :

İmam Mehdi  (a.s)'in Sireti -2

imam mehdi  (a.s)in sireti

E - SİYASİ SİRET:

Mehdi (a.f.)'in hükümeti zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümeti, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu nâbud olacaktır.[18] Müslümanların kıblesi Mekke şehri, Mehdi (a.f.)'in inkılâbı hareketinin merkezi olacaktır, önce O'nunla kıyam edecek kişiler, o şehirde bir araya gelecek ve O'na katılacaklardır.

Mehdi (a.f.), Yahudilerin ve Hıristiyanların dünyadaki nü‌fuzlarına son verecek. Antakya mağarasından sükunet (sa‌kine) tabutunu çıkaracak. Tevrat ve İncil'in asıl nüshası on‌dadır. Böylece de Tevrat ehli arasında Tevrat'la, İncil'e ina‌nanlar arasında da İncil'le hükmedecek ve onları kendisine tabi olmaya davet edecektir. Bazıları O'na inanacaklar.[19] Öbürleriyle savaşacak, (kitap ehlinden veya başka meram ve ekollerden) hiç bir güç ve meram sahibi kalmayacaktır. Hak İslam hükümetinden ve adil Kur'anî siyasetinden başka dün‌yada hiç bir siyaset ve hükümet baki kalmayacaktır. Böylece Mehdi (a.f.)'in hükümeti alemin doğu ve batısını kaplayacak‌tır. İsa (a.s.) gökyüzünden inecek ve Mehdi (a.f.)'e iktida ederek namaz kılacak ve bağırarak "Beyt'ül Mukaddesin ka‌pısını açın." diyecek ve kapıyı açacaklar. Bu arada Deccal, yetmiş bin silahlı yahudi ile ortaya çıkacak. İsa (a.s.) Deccal'ı öldürmek istediği sırada Deccal kaçacak. İsa (a.s.) diye‌cek ki: "Ben seni bir darbeyle öldüreceğim." ve böyle de ola‌cak, onu tutup öldürecek. Yahudiler her köşe bucaktaki taşa, ağaca, hayvana ve başka bir şeye sığınacak ve saklana‌caktır. Ama her şey konuşmaya başlayacak ve "Ey Allah'ın Müslüman kulu, burada bir Yahudi var, gel ve onu öldür.[20] diyecek. Ve böylece dünya Yahudilerden temizlenecek. Evet, Mehdi (a.f.) kıyam ettiğinde yeryüzünün her yerinden "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" sesi yükselecek.[21]

F - EĞİTİM SİRETİ:

Mehdi (a.f.)'in hükümeti zamanında herkese ilim ve hik‌met öğretecekler, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünnetiyle hüküm edecekler.[22] O dönemde halk kitlesinin akli gücü temerküz bulacak. Mehdi (a.f.), Allah'ın teyidiyle insanların aklını tekamüle vardıracak ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir.[23] Hz. Mehdi (a.f.)'in devletinde ayb ve bela şiadan bertaraf edilecektir. Onların kalpleri çelik parçalan gibi olacaktır. Onlardan biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. Yeryüzünün hükümet ve önderliği onların elinde olacaktır.[24]


[18] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 252.

[19] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 254- 255.

[20] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 254- 255.

[21] Tefsir-i Ayyaşı'. Bihar-ül Envar, c: 52, s: 340.

[22]Bihar'ül Envar, c: 52, s: 352.

[23] Usul-u Kafi, c: 1, Kitab"ül Akl, Hadis: 21.

[24] Hisal (Şeyh Saduk). Haraic-i Ravendi. Bihar-ül Envar, c: 52, s:317-335.

İmam Mehdi  (a.s)'in Sireti -1

Kitap ve Sünnette Hz. Mehdi (a.f)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)