• Nombre de visites :
  • 2782
  • 19/6/2013
  • Date :

İmam Mehdi  (a.s)'in Sireti -1

imam mehdi  (a.s)in sireti

İmam Zaman (a.f.)'in yaşamıyla ilgili kısa bir bilgi sun‌duktan sonra bu mecmuanın hüsnü hitamı için İmam Zaman (a.f.)'in zuhur ettikten sonraki sireti hakkında nakledilen ri‌vayetlerin bazısını buraya aktarmak istiyoruz. Üstad Muhammed Rıza Hakimi'nin "Batının Güneşi" adlı değeri! eserinde yazmış olduklarını aynen buraya aktarıyor ve bu rivayetlerin ihtivasının yanı sıra Üstadın da edibane yazısından faydalan‌mak istiyoruz:

A: DİNÎ ŞİRET

Mehdi (a.f.) Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısın‌da huşu edendir, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dikerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Mehdi (a.f.), Allah'ın celali karşısında böyle huzu ve huşu edendir. Allah ve yüceliği O'nun vücudunda tecelli etmiştir ve varlığın tümü O'nu kendine gömmüştür.[1] Mehdi (a.f.) adildir1, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez, O. Allah, O'nun eliyle İslam dinini aziz edecektir... Mehdi (a.f.) her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu takarruk (yakınlık) makamından dolayı da gururlanmaz. O dünyaya gönül bağlamaz ve (bu‌nun için de) taş üstüne taş yığmaz. Onun hükümetinde ilahi had ve cezanın uygulanması dışında kimseye kötülük edilmez.[2]

B - AHLAKİ SİRET:

Mehdi (a.f.) haşmet, sükunet ve vakar sahibidir. Mehdi (a.f.) kalın elbiseler giyer ve arpa ekmeği yer. Mehdi'nin ilim ve bilmi herkesden daha çoktur. Mehdi, Peygamberin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedî (s.a.a.) ahlaktır.[2]

Mehdi (a.f.), alevli hidayet meşalesiyle alemde dolaşır ve salihler gibi yaşar.[4]

C-AMELİ SİRET:

Mehdi (a.f.)'in zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır, öyle ki; herkes ihtiyacı olan şeyi, hiçbir engelleme olmadan başka birinin cebinden alacaktır.[5]

Mehdi (a.f.)'in zamanında müminler, birbirleriyle yaptık‌ları muamelelerde kâr etmeyecekler.[6] Kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak.[7]

Mehdi (a.f.), başkalarının isteğini yerine getirecek, onlara mal dağıtacak ve bahşişte bulunacak. Kendi devletinin idare‌cilerine ve memurlarına çok sıkı davranarak titizlik göstere‌cek. Güçsüzlere ve fakirlere şefkatli ve mihriban davrana‌cak.[8]

"Mehdi (a.f.) kendi devletinin idarecilerine sıkı davrana‌cak, miskinlere karşı şefkatli ve yoksullara karşı çok cömert olacak. Mehdi (a.f.)'in alameti budur."[9]

Mehdi (a.f), fakirlere karşı öyle bir şekilde davranacak ki, kendi eliyle onların ağzına yağ ve bal koyacak.[10] Mehdi (a.f.), aynı Emir-ül Müminin (a.s.) gibi yaşayacak, kuru ekmek yiyecek ve takvayla yaşayacak.[11]

D - İNKILÂBİ SİRET

Mehdi (a.f.), her hak sahibinin hakkını alıp kendisine ve‌recek, hatta eğer birinin hakkı başkasının dişleri arasında bile olsa, haksızlık yapan ve gasıb insanın dişleri arasından onu çıkaracak ve hak sahibine döndürecektir.[12] Mehdi (a.f.) kıyam ettiğinde cizye kaldırılacak ve gayri müslim kalmayacak. O, kılıçla halkı Allah'ın dinine davet edecek, kabul et‌meyenlerin boynunu koparacak, isyan ve serkeşlik eden her‌kesi ezecektir.[13] Mehdi (a.f.) Küfe şehrine girecek ve her münafığı, şüphe ve tereddüte inanan herkesi öldürecek, sa‌rayları yıkacak ve orada yerleşmiş olan orduyu kılıçtan geçi‌recek. Allah razı ve hoşnut oluncaya kadar zalimleri ve onla‌rın yardımcılarını böyle öldürecek.[14] Mehdi (a.f.), zekatı en‌gelleyeni öldürecek ve mühsin zinada bulunanı, şahid iste‌meden taşlayacaktır.[15]

Züraret İbn-i A'yan şöyle diyor: İmam Muhammed Ba‌kır (a.s.)'a sordum ki: Hz. Kâim (a.f.), Peygamber (s.a.a.) gibi mi halka davranacak? Buyurdu: Heyhat, heyhat, Peygamber (s.a.v.) din yolunda halkın muhabbetini kazanmak ve kalpleri birleştirmek için onlara mülayim davranıyordu. Fakat Kâim (a.f.) kılıçla ve öldürmekle halkın karşısına çıkacak. Allah O'na, öldürmeyi ve kimsenin tevbesini kabul etmemeyi em‌retmiştir. Mehdi (a.f.)'le muhalefet ve düşmanlık edenin vay haline[16] Mehdi (a.f.), sadece ve sadece kılıcı tanır. O kim‌senin tevbesini kabul etmez ve Allah'ın hükmünü icra ve Al‌lah'ın dinini istikrar etme yolunda kimsenin sözüne kulak as‌mayacak ve kimsenin kınamasına aldırmayacak.[17]


[1] el-Mehdiyy-il Mev'ud..., c: 1, s: 280 ve 300.

[2] el-Mehdiyy-il Mev'ud..., c: 1, s: 280 ve 300.

[3] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 281-282 ve 266 ve 300.

[4] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 281-282 ve 266 ve 300.

[5] el-İhtisas (Şeyh Müfid), s: '24.

[6] Vesail'üş Şia, Ticaret babları.

[7] Bihar'ül Envar, o: 10.

[8] el-Mehdiyy-il Mev'ud..., c: 1, s 276-277.

[9] el-Mehdiyy-il Mev'ud..., c: 1, s 276-277.

[10] el-Mehdiyy-il Mev'ud..., c: 1,s 297.

[11] el-Gaybet (Nümani). Bihar-ül Envar, c: 52, s: 359.

[12] el-Mehdiyy-il Mev'ud... c: 1, s: 279-282-283.

[13] el-Mehdiyy-il Mev'ud... c: 1, s: 279-282-283.

[14] el-irşad (Şeyh Müfid). Bihar'ül Envar, c: 52, s: 338.

[15] ikmal-üd Din. Bihar'ül Envar, ç: 52, s: 353.

[16] el-Gaybet (Nümani). Bihar'ül Envar, c: 52, s: 353.

[17] el-Gaybet (Nümani). Bihar'ül Envar, c: 52, s: 353.

Hz. Mehdi’nin (a.s) Silahı

HZ. MEHDİ’NİN AÇIKLAMALARl YENİDİR

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)