• Nombre de visites :
  • 1916
  • 14/10/2012
  • Date :

Hz. Mehdi (af)ne zaman zuhur edecek? -2

hz. mehdi (af)ne zaman zuhur edecek?

Rivayetlerde işaret edildiği üzere İran’da kurulacak olan devlet halkı İslam’a ve Ehl-i Beyt’e davet edecektir ve Kufe’ye kadar kendi hâkimiyet bölgesini zulüm ve fesattan temizleyecektir ve Hz. Mehdi (a.s) kıyam eder etmez onun kıyamına katılacak ve ona tabi olacaktır.[9]

B. Dinin tersine çevrilmesi ve yıkılması olan din ve akide ile ilgili etkenler.

Hz. Ali Emirü’l-müminin’den gelen hadiste bu konu şöyle açıklanmıştır:

Son zamanda namaz bırakılır, emanete dikkat edilmez, yalan helal olur, faiz yemek yaygınlaşır, rüşvet her yere yayılır, din dünyaya satılır, kadınlarla müşavere edilir, akrabalık ilişkileri gözetilmez, halk nefsi istek ve heveslere uyar, adam öldürmek normal sayılır, sabır zayıflık olarak algılanır, zulümle övünülür, arifler hain olurlar, Kur’an karileri fasık olurlar, camiler süslenir, minareler yükseltilir, (fakat camiler muhtevasız olur) antlaşmalar çiğnenir ve heva ve hevesler çeşitlilik kazanır.”‌[10]

Genel bir ifadeyle İmam’ın zuhurundan önce İslam’ın hükümleri tatbik edilmez, yaşanmaz ama bu göreli bir yürürlükten kalkmadır. Yani toplumun genel vasfı bu şekilde olur. Nitekim hadislerimizde yer aldığına göre İmam zuhur edince yeni bir yöntem ve dinle hüküm sürer. Bundan maksat şu ki dinin gerçekleri öylesine manevi tahrif ve değişime uğrar ki gerçeği tamamen unutulur.[11]

C. Doğal Etkenler: Rivayetlerde açıklandığı üzere zuhur için diğer zemin ve etkenlerden biri de doğal belalardır. Örneğin doğal olmayan zamanlarda güneş ve ay tutulması, yıldırım çakması, güneş sisteminde değişiğin oluşması, hava durumlarında değişiklikler görülmesi, güneşin Batı’dan doğuşu vb… ki elbette bazı bu alametler günümüzde vuku bulan olaylara uyarlanabilir.

Nitekim Şehit Mutahhari güneşin batıdan doğuşunu İmam Humeyni’nin Paris’ten gelmesine ve bu vesileyle İslam’ın yeniden dirilişine yorumlamıştır.[12]

D: Kişisel ve mücizevi etkenler:

1- Gökten gelen ses:

Rivayetlerden anlaşıldığına göre zuhurdan önce veya onunla eşzamanlı olarak bir melek gökte nida ederek halkı İmam Mehdi’nin gelişiyle müjdeler. Bu melek Cebrail Emin’dir Onun sesi bütün dünyada duyulur. Her insan kendi dil ve şivesiyle o sesi duyar ama o sesin nereden geldiğini bilemez. Bu nidanın yanı sıra da Şeytan halkı tereddüt ve şüpheye düşürmek için “Osman mazlum öldürüldü”‌ diye feryat eder.[13]

2- Nefs-i Zekiyye’nin şehit edilmesi:

 Nefs-i Zekiyye (temiz insan) çok yüksek ilahi bir makama sahip haşimi bir gencin lakabıdır. O Süfyani’nin ordusuna karşı koyacak ve Medine’ye sığınacaktır. Süfyani’nin ordusu Medine’ye hareket edince o Mekke’ye gelecektir ve Mekke’de halkı Ehl-i Beyt’e destek olmaya çağıracaktır fakat suçsuz olarak Rükn ile Makam arasında boğazlanacaktır. Onun şehit düşmesi dünya halkının vicdanlarını uyandıracak ve halk da İmam Mehdi (a.s) ile biat etme şevk ve isteği oluşacaktır. O halk arasında İmam’ın temsilcisi ve vekili konumundadır.[14]

Bunlardan başka diğer bir takım alametler de hadislerde açıklanmıştır.[15]


[9] Feride Gulmuahmmedi Arman, Mehdi Hurşid Munteziran, s. 26-27

[10] Meclisi, Biharu’l-Envar c. 52 s. 193.

[11] Abdullah Cevadi Amuli, Velayet-i Fakih s. 372, Nasir Mekarim Şirazi, Mehdi İnkılab-iyi Buzurg s. 320- 321.

[12] Ruzgar-i Rehayii, s. 853. Seyyid Muhammed Es-Sadr, Tarih-i Mabede’z-Zuhur, s. 164-217.

[13] El-İmam el Mehdi, s. 315, Ruzgar-i Rehaii s. 869- 871

[14] Feride Gulmuahmmedi Arman, Tavus Behiştiyan, c. 4. s. 167, Ayni yazar, El Beyatu lillah, s. 268 Seyyid Ali Asger Sadat Medeni, Nişanehay-i Zuhur, s. 113.

[15] Meclisi Biharu’l-Envar c. 52.

Hz. Mehdi (af)ne zaman zuhur edecek? -1

Zuhur çok ama çok yakındır 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)