• Nombre de visites :
  • 1254
  • 2/6/2011
  • Date :

Namus ve Gayret-1

namus ve gayret

Bütün ?mamlar?n ciddi bir ?ekilde ?nem verdikleri ve çok dikkat ettikleri ahlaki prensiplerden biri de gayret prensibidir.

 Gayret, yani her çe?it iffetsizlikten ve namusun iffetine leke getirebilecek her türlü pislik ve kirlilikten kesin bir tav?rla namusu korumaya dikkat etmektir. Gayret, yani iffete z?t gelen her türlü çirkinlik ve uçurumlardan korumak üzere müsait zeminler olu?turmak, kad?nlar?n, bac?lar?n, k?zlar?n iffet s?n?rlar?n?n koruyucusu olmakt?r.

Gayret erdemi, insan?n içinde uyan?k ve g?zü pek bir polis gibi bulunmal?d?r ve iffetin s?n?rlar?n? korumal?d?r. E?er bu polis insan?n vücut diyar?ndan ç?kar ya da zay?f ve güçsüz olursa, iffet h?rs?zlar?, onun namusunu çalarlar ya da ya da iffetsizli?in deh?etli derelerine dü?ürme tehlikesini yarat?rlar.

Bunun için herkesin kendi gayret polisini, sa?lam, canl?, taze ve amade tutmal?d?r. B?ylece çok de?erli olan namus ve iffet cevheri sap?kl?k ve ?ehvet h?rs?zlar?n?n tamah edecekleri bir malzeme durumuna dü?mesin.

Peygamber ve ?mamlar?n S?zlerinde Gayretin ?nemi

Peygamber ve ?mamlar, gayretin ?nemi ve de?eri üzerine çok s?z s?ylemi?, çe?itli tabirler ve tekitlerle insanlar?, aile ve toplumun iffet s?n?rlar?n? korumada gayretli olmaya davet etmi?lerdir. Burada dikkatinizi birkaç ?rne?e çekece?iz:

?mam Sad?k ??yle buyurmu?tur:

“?üphesiz Allah-u Teâla çok gayretlidir ve her gayretli ki?iyi sever.  Gizli ve aç?k her türlü cinsi sap?kl??? yasaklamas?, Allah’?n gayretindendir.”[1]

Müminlerin Emiri Ali (a.s) ??yle buyurmu?tur:

“Allah (c.c) mümine gayret verir, ?yleyse mümin de gayret g?stermelidir. Gayret etmeyen kimsenin kalbi tersyüz olmu?tur.”[2]

Allah Resulü (s.a.a) ??yle buyurmu?tur:

“?üphesiz Allah, evine yabanc? birinin (iffetsizlik dolay?s?yla) girmesi halinde onunla sava?mayan adamdan nefret eder.”[3]

Yine ??yle buyurmu?tur:

“Babam ?brahim Halil çok gayretliydi ve ben ondan daha gayretliyim. Allah (c.c), gayretsiz olan kimsenin burnunu topra?a sürtsün.”[4]

Yine ??yle buyurmu?tur:

“?üphesiz Musa çok gayretliydi.”[5]

Yine ??yle buyurmu?tur:

“Ey insanlar! ?alvarlar?n?z? (pantolonlar?n?z?) giyiniz. Cünkü en iyi ?rtülerinizdir ve onlar?n vesilesiyle, evden d??ar? ç?kt?klar? vakit kad?nlar?n?z?n iffetlerini muhafaza ediniz.”[6]

Peygamber ve ?mamlar?n S?zlerinde Gayretsiz Olanlara Yap?lan Serzeni?ler

Gayretsiz olmak, insanlar?n çok alçak olan s?fatlar?ndan biridir. Bu büyük belaya müptela olan kimse, kesinlikle ilahi rahmet dergah?ndan kovulmu?tur. Cünkü b?yle bir s?fat, ki?inin k?z ve bac?lar?n?n ba??bo? ve serbest kalmalar?na yol açmakta; fuhu?un, k?tülü?ün, cinsi saplant?lar?n ve çok u?ursuz neticelerin meydana gelmesine sebep olmaktad?r. Bu yüzden, ?slami rivayetlerde, sert ve k?nay?c? ifadelerle ondan nehyedilmi?tir.

?rnek olarak:

Allah Resulü (s.a.a), han?m?ndan gafil kalan (ve onun iffeti konusunda vurdumduymaz davranan) kocaya lanet getirdi, b?yle biri “deyyus”tur (pezevengtir) dedi ve ?unu ekledi:

“Deyyusu ?ldürünüz.”[7] 


[1]- Vesail’u? ?ia, c.14, s.107

[2]- Bihar, c.79, s.115

[3]- Kenz’ul Amal, hadis. 7074, Mizan’ul Hikme, c. 7, s.357

[4]- Bihar, c.103, s.248

[5]- Sefinet’ul Bihar, c.2, s.238

[6]- Mizan’ul Hikme, c.2, s.252

[7]- Bihar, c.79, s.116

Gençlerde Ahlak E?itimi

Aile Ahlak?

?slam'i?n erkan? nedir?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)