• Nombre de visites :
  • 1760
  • 15/6/2011
  • Date :

Kan ve Kan Gruplar?-3

kan ve kan gruplar?

Mademki kan uyu?mazl??? ve sonuçlar? bu kadar a??r olabiliyor, o halde Rh (-) anneler için koruyucu baz? ?nlemler al?nmas? gereklidir. Bir anne aday? e?er Rh (-) kana sahipse, ilk do?um, kürtaj ya da dü?ü?ünden hemen sonra, bebe?inden kendisine o anda geçmi? olabilecek Rh (+) bebek kan hücrelerine kar?? annenin ba????kl?k sisteminde tepki olu?madan ?nce giri?imde bulunulmal?d?r. Bunun için ?zel olarak haz?rlanm?? bir serum vard?r: “Anti-D ?mmun Globulin”. Bu madde do?umdan (ya da dü?ük veya kürtajdan) hemen sonra anneye kaba etten i?ne ?eklinde yap?lmal?d?r. “Anti-D ?mmun Globulin” kana kar???r, bebekten geçmi? olan Rh (+) kan hücrelerini derhal yok eder. Annenin ba????kl?k sistemi ne oldu?u anlamadan i?lem tamalan?r. Bir süre sonra “Anti-D ?mmun Globulin” do?al ?mrünü tamamlar ve kanda yok olur. Oysa anne kendisi “antikor” geli?tirmi? olsayd? bu s?v?sal madde uzun süre kanda kalacak, gerekirse onu yeniden üretebilme yetene?i olan beyaz kan hücreleri taraf?ndan eksikli?i tamamlanacakt?. Pasif olarak verilmi? olan “Anti-D” için eksikli?in tamamlanmas? diye bir konu s?z konusu de?ildir. Zamanla yok olan “Anti-D ?mmun Globulin” bu sayede annenin sonraki hamileliklerinde çocuk için bir sorun olu?turamaz. Yaln?z unutulmamas? gereken bir konu bu immun globulinin herbir gebeli?in son bulumunda yeniden uygulanmas?n?n gereklili?idir. Kan uyu?mazl??? genel olarak ilk bebekte sorun olu?turmaz. Sonraki Rh (-) çocuk için zaten bir problem yoktur.

Rh uygunsuzlu?u kadar a??r seyretmese de “kan gruplar?” aras?nda da uygunsuzluk s?z konusu olabilir. Genellikle annenin “O” bebe?in “A”, “B” veya “AB” oldu?u durumlarda meydana gelir. Farkl? mekanizmalarla ama ayn? ayn? prensiplere dayanan süreçler ya?an?r. Fakat daha seyrek olarak ya?am? tehdit eden boyutlara ula??r.

Sonuç olarak Rh (-) olan annelerin Rh (+) do?abilecek çocuklar? için ?nceden haz?rl?kl? olunmal?d?r. E?er anne ve baba her ikisi de Rh (-) iseler genetik kurallar?na g?re Rh (+) bebekleri olamaz. E?er anne Rh (-), baba Rh (+) ise çocuk Rh (-) de olabilir, Rh (+) de. Bu genel bilgi de g?z ?nünde bulundurulmal?, do?um sonras? bebek kan grubu tayin edilmelidir. Anne Rh (-), bebek de Rh (-) ise uygunsuzluk yoktur, anneye anti-D immun globulin yapmak gerekmez. Annenin Rh (+) oldu?u durumlarda çocu?un Rh’? ne olursa olsun Rh uygunsuzlu?u olmaz. E?er anne ve baba her ikisi de “O” grubu kana sahiplerse çocuklar? mutlaka “O” grubu olur. Bu durumda anne ve bebek aras?nda grup uygunsuzlu?u olamayaca?? aç?kt?r. Anne “O”, baba “A” ise çocuk “O” veya “A”; anne “O”, baba “B” ise çocuk “O” veya “B”; anne “O” baba “AB” ise çocuk “A” veya “B” olur ama “O” veya “AB” olamaz. Annenin “A” ya da “B” oldu?u, çocu?un “B” ya da “A” oldu?u durumlarda uyu?mazl?k nadirdir, hafif seyreder. Ayr?ca baz? alt kan grubu uygunsuzluklar?nda, hatta hiçbir uygunsuzlu?un olmad??? kimi s?ra d??? durumlarda kan uyu?mazl???yla benzer klinik tablolar g?rülebilir, yenido?an sar?l??? meydana gelebilir.

Sa?l?kl? bir bebek dünyaya getirmek için gebelikte sa?l?kl? ve düzenli izlem ?n ko?uldur. Anne baba adaylar?, kad?n hastal?klar? ve do?um uzman? ile çocuk sa?l??? ve hastal?klar? uzman? aras?nda i?birli?i bu sürecin temelini olu?turmaktad?r. Uygun bir gebelik y?netimi ve do?uma uzman g?zetiminde haz?rl?k, kan uyu?mazl??? gibi ya?amsal bir sorunun bile kolayl?kla halledilmesini sa?layacakt?r.


Kan ve Kan Gruplar?-2

Kan ve Kan Gruplar?-1

Kan Uyu?mazl??? 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)