• Nombre de visites :
  • 1133
  • 6/6/2011
  • Date :

Namus ve Gayret-3

namus ve gayret

?kinci ?rnek

Hz. Musa (a.s) çok gayretliydi. Bu yüzden, g?zleri han?m?na muhtemelen de?mesin diye, dostlarla oturmaz ve onlara gidi?-geli?te bulunmazd?.[1]

Uçüncü ?rnek

Küfrün eleba?lar?ndan say?lan birkaç esir kafiri Allah Resulü’nün huzuruna getirdiler. O Hazret onlar?n idam edilmelerini emretti. Ancak onlardan birini serbest b?rakt?. O: “Neden beni serbest b?rakt?n?z?” diye sordu?unda Peygamber ??yle cevap verdi:

“Cebrail bana, senin be? güzel s?fata sahip oldu?unu haber verdi:

1- E?ine ve ailene kar?? çok gayretli olan 2- C?mertlik 3- Güzel ahlak 4- Do?ru s?zlülük 5- Cesaret

o adam bu s?zleri i?itmekle ?slam’a a??k  oldu, iyi ve sa?lam bir Müslüman oldu, ard?ndan Peygamberlerle girdi?i bir sava?ta ?ehit dü?tü.[2]

D?rdüncü ?rnek

Mervan’?n babas? ve Osman’?n amcas? olan Hakem b. Ebil As, Mekke fethinden sonra zahiren Müslüman olmu?tu. Bir gün Medine’de Peygamber (s.a.a) han?mlar?ndan birinin odas?ndayken, Hakem kap? yar???ndan odan?n içine bakt?. Peygamber onun g?z otlamas?ndan haberdar oldu. Peygamber eline silah alarak d??ar? ç?kt?. Hakem kaçt? ve Peygamber onu yakalamak için pe?ine dü?tü. O s?rada Peygamber ??yle buyurdu: “E?er onu yakalasayd?m, g?zlerini çukurlar?ndan ç?kar?rd?m. Bu lanetli kertenkeleyi yakalamada kim bana yard?m edecek?” Sonra ??yle buyurdu:

Sonra onu ve çocuklar?n? taife sürmelerini emretti. Onlar Ebubekir’in ve ?mer’in hilafeti s?ras?nda ve Osman’?n hilafeti s?ras?nda, Osman’?n kalbini alarak Medine’ye geri d?ndüler.[3]

Be?inci ?rnek

?mam Hüseyin (a.s) A?ura gününde, dü?mandan bir grubun kad?nlar?n içinde bulunduklar? çad?rlara do?ru sald?r?ya geçtiklerini g?rdü. (Bu çad?rlarda, Risalet ailesinin kad?n ve k?zlar? bulunuyorlard?) o anda ??yle feryat etti:

“Ey Ebu Süfyan ailesinin takipçisi! E?er dini yoksa ve k?yamet gününden korkmuyorsan?z bile, en az?ndan dünyada hür insanlar olunuz! E?er arap oldu?unuzu dü?ünüyorsan?z, kendi kimli?iniz ve asl?n?za d?nünüz. Ben sizinle, siz de benimle sava?maktas?n?z. Kad?nlar?n bir suçu yoktur. Ben hayatta oldu?um sürece, mütevazilerinizin benim haremime el uzatmalar?n? engelleyiniz.!”[4]

Alt?nc? ?rnek

?mam Bak?r (a.s)’?n ashaplar?ndan biri olan Ebu Salih Kinani, ?mam’?n kap?s?na gelerek, kap? çald?. ?mam’?n cariyesi kap?ya gelerek kap?y? açt?. Ebu Salhi elini cariyenin g??süne b?rakarak: “Efendine Ebu Salih Kinani’nin geldi?ini ve içeri girmek için izin istedi?ini s?yle” dedi.

Ebu Salih’in, elini cariyesinin g??süne b?rakmas?ndan haberdar olan ?mam’?n gayreti kabard? ve ?yle rahats?z oldu ki, ayn? anda ??yle feryat etmesine neden oldu:

“Ey annesiz! Gir!”

Ebu Salih eve girdi. ?mam’?n k?zg?n ve ?fkeli g?rdü. ?zür dilemeye koyuldu. ?mam hemen ??yle buyurdu:

“Sen bu duvarlar?n, bizim gizliliklerden habersiz kalmam?za engel olduklar?n? m? san?yorsun? Neden ?yle yapt?n?” kesinlikle bu çirkin hareketini tekrar etmemeye dikkat et!”[5]

?ZET VE SONUC                   

Bu konu içerisinde zikredilen noktalar, Allah’a iman eden ve do?ru dü?ünen kimseler için, bat? kültürünün sald?r?lar?na kar?? ciddi bir ikaz, belki de bir tehlike sinyalleridir. Bu ikaz, ?undan dolay?d?r: E?er insandaki gayret polisi zay?f olur ya da insan?n vücudundan d??ar? ç?karsa, bat?n?n harap edici kültürü onun yerini dolduracak, aile hayat?n?n ba?lar? rüzgara verilmi? olacakt?r.

Onun k?tü sonuçlar?ndan biri, insanlar?n insani de?erlerden uzakla?malar?, bozulmalar?, kutsal de?erlerin iffetsizlik sap?kl???n derelerine dü?meleri ve ocak s?ndüren yak?c? sonuçlar? beraberinde getirmesidir.

Gayret, iffet ve ?slam kültürünü mutlak ?ekilde korumakla, bat?n?n yanl?? ve sap?k kültürüne, onlar?n uydular?n?n vesilesiyle yay?nlanan s?mürü amaçl? filmlerine sa?lam bir yumruk indirelim, kendimizi onlara teslim etmekten ve satmaktan kaç?nal?m. Ta ki izzet sahibi kalal?m.


[1]-Sefinet’ul Bihar, c.2, s.338

[2]-Emali, Saduk / 163, Bihar, c.71, s.385

[3]-El-Gadir, Allame Emiri, c.8, s.243, Esed’ul Gaye, c.2, s.33

[4]-Maktel’ul Huseyn, Mukarrem / 335, Luhuf / 67

[5]-Ke?f’ul Gumme, c.2, s.353

Namus ve Gayret-2

Namus ve Gayret-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)