• Nombre de visites :
  • 977
  • 6/6/2011
  • Date :

Namus ve Gayret-2

namus ve gayret

Allah Resulü (s.a.a), Allah’?n pak zat?na yemin ederek, üç tür insan?n cennete giremeyeceklerini s?yledi ve ??yle devam etti:

“…ve deyyus cennete giremez. O, gayrete gelmeyen kimsedir.”[1]

Yine ??yle buyurmu?tur:

“?üphesiz cennetin güzel kokusu, be? yüz senelik mesafeden buruna ula??r. Ancak, ana-babas?n?n kendisinden raz? olmad?klar? kimse ile deyyus kimseye ula?maz.” (Yani bu iki s?fattan birine sahip olan kimseye cennet o kadar uzakt?r.)

Müminlerin Emiri Ali (a.s), hutbelerinin kimi kesitlerinde, kad?nlar?n?n iffetlerini korumak için gereken itina ve hassasiyeti g?stermeyen kocalara hitaben ??yle buyurmaktad?r:

“Acaba, kad?nlar?n?z?n pazarlara giderek güçlü ve yak???kl? gençlerle yüz yüze gelmelerinden gayrete gelmiyor ve utanm?yor musunuz?”[2]

Yine ??yle buyurmu?tur:

“Allah-u Teâla, e?ine itaat eden erke?i ba? üstü cehenneme atacakt?r.” Bir ?ah?s: “B?yle bir cezaya sebep olan itaat ne tür bir itaat?r?” diye sordu?unda ise, Ali (a.s) cevaben ??yle buyurdu:

“Kad?n, nazik (ince) elbiselerle hamam, dü?ün, taziye gibi toplant?lar ve kalabal?k merkezlere gitme talebinde bulunmakta ve kocas? da ona uymakta ve s?zlerine itaat etmektedir.”[3]

Yersiz Gayret

Hat?rlat?lmas? gereken bir nokta daha vard?r. Biz, gayretin do?ru anlam?yla, insan?n kendi namusunun iffetini korumak için gereken hassasiyete ve duyarl?l??a sahip olmas? ve onu kontrol ederek koruma alt?na almas? oldu?unu s?ylemi?tik. Yaln?z, gayretin manas?, suizan yaparak en küçük bahanelerin pe?inde olmak ve kad?n? hayat çarklar?n?n bask?s? alt?nda me?kuk b?rakmak demek de?ildir. Her i? ve çal??mada dengeli olmak gerekir. A??r?l?k ve bask? yap?c? olmad??? gibi z?t sonuçlar da do?urabilir. Bu yüzden, ?slami rivayetlerde, gereksiz hassasiyet, k?tü zan ve yersiz gayret k?nanm??t?r.

Müminlerin Emiri Ali (a.s), ?mam Hasan’a yazm?? oldu?u mektuplar?n kimi kesitlerinde ?mam Hasan’a ??yle buyurmu?tur:

“Gayret konusu olmayan yerlerde gayret g?stermekten kaç?n. Cünkü, yarsiz gayret, pak olan kad?nlar?n k?tülü?e ve günahs?z oalanlar? günaha bula?maya sürükler.”[4]

?mam Sad?k (a.s) ??yle buyurmu?tur:

“Helal i?lerde gayrete gelmek yersizdir.”[5]

Peygamber ve ?mamlar?n Gayretlerinden ?rnekler

Birinci ?rnek

?mam Bak?r ??yle buyurmu?tur:

“?brahim (a.s) gayretli bir adamd?. Evden her ayr?ld???nda, evin kap?s?n? kapat?r, kilitler ve anahtarlar? yan?nda g?türürdü. Yine bir gün kap?y? kapatt? ve evden ayr?ld?. D?nü?te eve girdi?inde, evin içerisinde yak???kl? bir adam g?rdü. ?çindeki gayret galeyana geldi ve hassasiyetle ??yle dedi:

“Ey Allah’?n kulu! Seni kim içeri alm???” O adam:

“Evin Rabbi beni eve ald?” deyince ?brahim (a.s) ??yle dedi:

“Evin Rabbi, onda benden daha lay?kt?r. Sen kimsin?”

o adam: “Ben Azrailim” dedi.

?brahim (a.s) peri?an oldu ve: “Acaba, ruhumu almaya m? gelmi?sin?” diye sorunca Azrail: “Hayr?, bilakis Allah (c.c) bir kulu kendine Halil (dost) k?lm??, bu müjdeyi ona vermeye gelmi?im” ?eklinde cevap verince ?brahim:

“O adam kimdir? Ta ki ben ?lünceye kadar bir hizmetçi olarak yan?na gideyim.”[6]

Azrail: “O kul sensin.”

?brahim (a.s) e?i Sare’nin yan?na giderek onu geli?en bu olaydan haberdar etti.[7]


[1]- Bihar, c.79, s.116

[2]- Men La Yahzuruh’ul Fakih, c.3, s.281

[3]- Sevab’ul Amal, c.103, s.243

[4]- Nehc’ul Bela?a, mektup.31

[5] Vesail’u? ?ia, c.14, s.176

[6]-Bihar, c.12, s.5

[7]-Sefinet’ul Bihar, c.2, s.338

Namus ve Gayret-1

Birbirinizi Takvaya Davet Ediniz

Ev Haremi ve Ya?am -6

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)